Recension i Prof. Dr. Leopold Auer-Universität Wien , për librin e Prof. Dr. Eqrem Zenelajt,”Historia e Diplomacisë”,

Filed under: Kulturë |

Recension i Prof. Dr. Leopold Auer-Universität Wien , për librin e  Prof. Dr. Eqrem Zenelajt,”Historia e Diplomacisë”, që me 15 shkurt 2013 promovohet në Hotelin “Grand” të Prishtinës.    

 Prof. Dr. Leopold Auer: “Pëkrah veprave të vjetra standarde të njohura, si ajo e

Mattinglys-it “Renaissance Diplomacy”, ose vepra e Kisinxherit

“Mbi sistemin e Diplomacisë me Hillard von Thiesen”,

gjithashtu tek autori i këtij libri Prof.Eqrem Zenelaj, gjejmë një

përfaqësues të Historisë së re të Diplomacisë, prandaj edhe

lexuesit – studentë në gjuhën shqipe, në hulumtimet e tilla

gjejnë kërkime shkencore të nivelit ndërkombëtar.  ”

(Recension hyrës në librin “Historia e Diplomacisë” së Prof.Dr.Eqrem Zenelajt)     

 

PARATHËNIE

Preokupimi me Historinë e Diplomacisë në kohën e fundit

ka zgjuar interesa të sforcuar. Pëfshirja e burimeve dhe

kërkesat e reja sipas rrjeteve të komunikimit, ose perceptimi i

huaj i diplomatëve, Historisë së Diplomacisë i ka hapur

perspektiva të reja dhe hulumtime të rëndësishme i kanë

dhënë nxitje dhe ngritje të qartë.

Libri i parashtruar i Prof. Dr. Zenelajt është një shembull

më i ri për këta interesa të porsalindur, edhe pse ai nuk mund

të radhitet drejtpërsëdrejti në qarkun e së ashtuquajturës

Histori e Re e Diplomacisë.

Autori është marrë për vite të tëra me hulumtime për

temën në fjalë. Këtu ka nxjerrë në dritë një material të ri

arkivor. Pas botimit të librit të tij: “Bazat e Diplomacisë”, në

vitin 2012, tani autori na del me një libër tjetër, të ri, mbi

“Historinë e Diplomacisë“, i cili në të njëjtën kohë duhet t’u

sherbejë mësimdhënësve universitarë në gjuhën shqipe.

Natyrisht që një temë e tillë është e pashterueshme. Prof.

Zenelaj, sikurse edhe Jorg Fisch në kohën e tij, në studimet e

tij të përgjithshme mbi traktatin e paqes, shkon në mënyrë

kronologjike, me një kurreshtje të madhe, duke ofruar një

rreth të gjerë hulumtimi, madje duke depërtuar deri tek fillet e

marrëdhënieve të jashtme në Orientin e Vjetër.

Në pikëpamje ekzemplare “Historia e Diplomacisë”, nuk

kërkohet që të jet një enciklopedie pa zbrazëtira, e cila do të

ishte pa dyshim kryevepër, sikur që “Historia e Diplomacisë”,

që këtu dokumentohet, në bazë të disa pikave referuese, siç

ishin ngritja e sistemit të të dërguarve në Itali, në kohë të

hershme, ose diskutimet për të Drejtën Ndërkombëtare të

 

Grocit, pastaj të Pufendorfit dhe Emer de Vatelit, e madje deri

tek diplomacia ndërkombëtare e periudhës bashkëkohore.

Edhe pse Historia e Diplomacisë, nuk është e

rëndësishme vetëm për përgatitjen e studentëve, për të cilët

është paraparë ky libër, por, edhe këtu Diplomacisë së

Ballkanit, i kushtohet një vemendje e posaçme, e po ashtu

edhe aktiviteteve të Monarkisë së Danubit, sikurse edhe të

Perandorisë Osmane, të cilat së bashku kanë luajtur madje

një rol të rëndësishëm për fomimin e Shtetit të Shqipërisë.

Kësaj vepre dhe autorit të saj i shtojnë vlerën edhe

hulumtimet arkivore shumëvjeçare të tij nëpër arkiva dhe

biblioteka të shumta europiane, kryesisht në Arkivin e

Monarkisë dhe të Shtetit të Austrisë.

Literatura e përzgjedhur e Autorit, që jepet në Bibliografi,

lexuesin e njeh gjithashtu edhe me literaturën më të re

hulumtuese.

Pëkrah veprave të vjetra standarde të njohura, si ajo e

Mattinglys-it “Renaissance Diplomacy”, ose vepra e Kisinxherit

“Mbi sistemin e Diplomacisë me Hillard von Thiesen”,

gjithashtu tek autori i këtij libri Prof.Eqrem Zenelaj, gjejmë një

përfaqësues të Historisë së re të Diplomacisë, prandaj edhe

lexuesit – studentë në gjuhën shqipe, në hulumtimet e tilla

gjejnë kërkime shkencore të nivelit ndërkombëtar.

Shqipëria, po gjithashtu edhe Kosova, në shumë sfera

kanë gjëra të përbashkëta, të cilat mund të kërkohen dhe të

gjenden në kohezion me shkencën ndërkombëtare.

Libri i Prof. Dr. iur. Eqrem Zenelajt, në këtë aspekt mund

të shërbejë dhe konsiderohet si një kontribut dhe përpjekje e

madhe ndihmëse jo dhe aq e lehtë.

Hon.-Prof. Dr. Leopold Auer-Universität Wien

/Paneuropäische Hochschule Bratislava/

Direktor des Haus-, Hof- und Staatsarchivs i.R.

PËRMBAJTJA

 

VORWORT …………………………………………………………………………13

 

PARATHËNIE ……………………………………………………………………..15

 

HYRJE ………………………………………………………………………………17

 

PJESA E PARË (I)

 

I. NGA PARAANTIKA DERI NË PERIUDHËN BASHKËKOHORE…..21

 

I.1. DIPLOMACIA PARAANTIKE……………………………………………..21

 

I.1.1. FILLET E DIPLOMACISË………………………………………………21

 

BABILONIA NË KOHËN E HAMURABIT…………………………………..30

 

I.I.2. SUBJEKTET E SË DREJTËS NDËRKOMBËTARE NË

 

PERIUDHËN PARAANTIKE……………………………………………………32

 

I.I.3. TRAKTATET MË TË VJETRA NDËRKOMBËTARE-DHE

 

FJALORI DIPLOMATIK NË PERIUDHËN PARAANTIKE………………32

 

I.I.4. MARTESAT POLITIKE – DHE FJALORI DIPLOMATIK NË

 

KOHËN E VJETËR ………………………………………………………………36

 

PJESA E DYTË (II)

 

II. PERIUDHA E DIPLOMACISË ANTIKE GREKO-ROMAKE………..43

 

II.1. TË DËRGUARIT-NË KOHËN E QYTETEVE-SHTET GREKE….43

 

II.2. KRITERET E PËRZGJEDHJES SË TË DËRGUARVE – NË

 

KOHËN ANTIKE ………………………………………………………………….53

 

II.3. PERANDORIA ROMAKE DHE DIPLOMACIA ………………………55

 

III. DIPLOMACIA E PERIUDHËS MESJETARE………………………….64

 

III.2. BIZANTI DHE DIPLOMACIA …………………………………………..65

 

III.3. DIPLOMACIA E SHTETIT KISHTAR-HISTORIA-ZHVILLIMI ….71

 

III.3.1. TË DËRGUARIT E SHTETIT KISHTAR…………………………..73

 

Përparësia e parë e të dërguarit të Papës ishte ajo në vitin 381 …..74

 

III.3.1.a. “LEGATIS ROMANUS“ ………………………………………………76

 

III.3.1.b. “LEGATI A LATERE“…………………………………………………78

 

III.3.1.c. “LEGATI MISSI“ ……………………………………………………….78

 

III.3.1.d. “LEGATI NATI“ ………………………………………………………..79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PJESA E TRETË (III)

 

III.3.2. PAPA SHQIPTAR-KLEMENS XI-ALBANI-FIGURË MADHORE

 

E KISHËS KATOLIKE TË VATIKANIT SI DHE THEMELUES I

 

AKADEMISË DIPLOMATIKE TË ROMËS MË 1701…………………….83

 

III.3.2.1. JETA DHE VEPRIMTARIA E PAPA KLEMENS XI

 

(1649-1721) ……………………………………………………………………….83

 

III.3.2.2. PAPA ALBANI – THEMELUES I AKADEMISË

 

DIPLOMATIKE TË ROMËS MË 1701 ………………………………………87

 

III.4. FILLET E PËRFAQËSIVE TË PËRHERSHME -

 

DIPLOMATIKE…………………………………………………………………….91

 

III.4.1. VENEDIKU DHE DIPLOMACIA…………………………………….91

 

III.4.2. DIPLOMACIA NË SHTETIN SHQIPTAR

 

TË SKËNDERBEUT……………………………………………………………..96

 

PJESA E KATËRT (IV)

 

IV.1. DISA NGA KLASIKËT MË TË NJOHUR TË SË DREJTËS

 

NDËRKOMBËTARE DHE TË DIPLOMACISË ………………………….115

 

IV.1.1. FRANC SUAREZ………………………………………………………115

 

IV.1.1/a. FRANC SUAREZ DHE E DREJTA NDËRKOMBËTARE..119

 

IV.2. HUGO GROCI (1583-1647) ………………………………………….123

 

IV.3. ARMAND JEAN DUPLESSIS, DUC DE RICHELIEU ………….130

 

IV.3. SAMUEL VON PUFENDORF (1632-1694)……………………….133

 

IV.3.2. PIKËPAMJET E SAMUEL VON PUFENDORFIT MBI

 

FAMILJEN………………………………………………………………………..140

 

IV.3.4. PIKËPAMJET E PUFENDORFIT PËR BASHKËSINË

 

SHTËPIAKE………………………………………………………………………141

 

IV.3.5. PIKËPAMJET E PUFENDORFIT PËR TË DREJTËN

 

NATYRORE DHE SHTETIN………………………………………………….142

 

IV.3.6. PUFENDORF MBI TË DREJTËN NATYRORE DHE TË

 

DREJTËN NDËRKOMBËTARE …………………………………………….143

 

IV.4.6. BAZAT METODIKE DHE HISTORIKE TË SË DREJTËS

 

NATYRORE – TE SAMUEL VON PUFENDORF…………………………147

 

IV.5. EMER DE VATEL (1714-1767) ……………………………………..149

 

IV.5.a. EMER DE VATEL DHE E DREJTA NDËRKOMBËTARE….152

 

IV.6. DIPLOMATI WENZEL ANTON KAUNIZ (1711-1794) …………156

 

IV.7. KLEMENS WENZEL LOTHAR VON METTERNICH

 

(1773-1859) ……………………………………………………………………..159

 

IV.7. CHARLES – MAURICE-DE TALLERAND-PÉRIGORD

 

(1754-1838) ……………………………………………………………………..166

 

IV.7.a. TALLEYRAND DHE KONGRESI I VJENËS (1815) ………….171

 

Historia e diplomacisë 7

 

IV.7.b. PIKËPAMJET E TALLEYRANDIT MBI RENDIN JURIDIKNDËRKOMBËTAR

 

SI REND I PAQES ……………………………………172

 

IV.7.c. PARIMI I PLURALITETIT DHE THEMELIMI I PARIMIT

 

SHTETËROR…………………………………………………………………….173

 

 

 

PJESA E PESTË (V)

 

 

 

V. DINASTIA E HABSBURGËVE – AUSTRO-HUNGARIA – FORCË

 

POLITIKE DIPLOMATIKE DHE USHTARAKE E EUROPËS………..175

 

V.1. PERIUDHAT KRYESORE TË ZHVILLIMIT TË DIPLOMACISË

 

AUSTRIAKE DERI MË 1918 ………………………………………………..179

 

 

 

PJESA E GJASHTË (VI)

 

 

 

VI.1. RËNIA E PERANDORISË BIZANTINE DHE SHTRIRJA E

 

PERANDORISË OSMANE NË TRI KONTINENTE……………………..181

 

VI.2. DIPLOMACIA DHE GJEOPOLITIKA PANSLLAVE NË

 

BALLKAN DHE EUROPË…………………………………………………….185

 

VI.3. DIPLOMACIA DHE GJEOPOLITIKA E AUSTRO-HUNGARISË

 

NGA VITI 1699 DERI MË 1878…………………………………………….187

 

PJESA E SHTATË (VII)

 

VII. DIPLOMACIA E KONCILEVE TË PAPATIT DHE

 

E KONGRESEVE NË EUROPË …………………………………………….191

 

VII.1. DIPLOMACIA E KONCILEVE TË PAPËVE………………………191

 

VII.1.1. PRESEANCA DHE RANGU DIPLOMATIK SIPAS PAPA

 

JULIUS II …………………………………………………………………………192

 

VII.2. KONCILI I TRIDENTINIT I VITIT 1563 …………………………..194

 

VII.3. PAQJA E VESTFALISË E VITIT 1648 ……………………………195

 

VII.4. KONGRESI I PIRINEJIT I VITIT 1659 ……………………………195

 

VII.5. KONGRESI I OLIVAS MË 1660 ……………………………………196

 

VII.6. KONGRESI I NIMVEGE-s (NIMWEGEN) 1678/79……………196

 

VII.7. KONGRESI I KARLOVACIT MË 1699 ……………………………197

 

VII.8. “CONCILI PROVINTIAλI o CUNVENDI I ARBENIT”

 

MË 1703 ………………………………………………………………………….198

 

VII.9. KONGRESI I UTREHTIT (UTRECHT) MË 1713 ……………….201

 

VII.10. KONGRESI DHE TRAKTATI I PASAROVIT

 

(POZHAREVACIT) I VITIT 1718…………………………………………….202

 

VII.11. KONGRESI DHE TRAKTATI I BEOGRADIT I VITIT 1737 ..202

 

8 Eqrem Zenelaj

 

VII.12. KONGRESI I VJENËS (1815) DHE KONGRESI I AHENIT

 

(ACHEN) /1818…………………………………………………………………203

 

VII.12.1. KONGRESI I VJENËS I VITIT 1815 ………………………….203

 

VII.12.2. KONGRESI I AHENIT (1818) DHE -

 

„MINISTRI REZIDENT“ ……………………………………………………….206

 

PJESA E TETË (VIII)

 

VIII. DIPLOMACIA E KONGRESEVE NË SHEKULLIN 19 ………….207

 

VIII.1. “KONCERTI EUROPIAN” – DIPLOMACIA DHE POLITIKA E

 

“STATUS QUO”-së ME KONFERENCËN E PARISIT MË 1856 ……207

 

VIII.2. DIPLOMACIA RUSE DHE GJEOPOLITIKA E SAJ

 

NË EUROPË DHE BALLKAN ……………………………………………….210

 

VIII.3. MARRËVESHJA E RAJHSHTATIT (RAICHSTADT, 1876)

 

NË MES RUSISË CARISTE DHE AUSTRO-HUNGARISË SI DHE

 

DIPLOMACIA DHE GJEOPOLITIKA E FSHEHTË PANSLLAVE

 

RUSE PËR BALLKANIN ………………………………………………………218

 

VIII.4. “KRIZA ORIENTALE” DHE LUFTËRAT RUSO-OSMANE

 

(1877/1878)……………………………………………………………………..217

 

VIII.5. TRAKTATI I SHËN-STEFANIT (3 mars 1878) – DHE

 

ACARIMI I DIPLOMACISË AUSTRO-HUNGAREZE

 

DHE ANGLEZE ME RUSINË………………………………………………..224

 

VIII.6. TRAKTATI I BERLINIT (13.06-13.07-1878)……………………227

 

PJESA E NËNTË (IX)

 

IX.1. RIVALITETI DIPLOMATIK DHE GJEOPOLITIK NË MES

 

AUSTRO-HUNGARISË DHE ITALISË PËR SHQIPËRINË DHE

 

ADRIATIKUN…………………………………………………………………….237

 

IX.1.1. ITALIA RIVALE DHE KONKURRENTE E AUSTROHUNGARISË

 

MBI ADRIATIKUN DHE SHQIPËRINË …………………237

 

PJESA E DHJETË (X)

 

X.1. PERIUDHA E DIPLOMACISË BASHKËKOHORE……………….245

 

X.1.1. FILLIMI I SHEK. 20 DHE KRIZAT POLITIKE

 

E USHTARAKE NË BALLKAN (1907-1912) …………………………….245

 

X.2. LUFTËRAT BALLKANIKE MË 1912/1913 DHE TROJET

 

SHQIPTARE ……………………………………………………………………..249

 

Historia e diplomacisë 9

 

X.2.1. SHTETE BALLKANIKE – SERBIA, MALI I ZI, GREQIA,

 

BULLGARIA DHE RUMUNIA – ISHIN SHNDËRRUAR NË VEGLA

 

DHE FILIALE TË RUSISË CARISTE………………………………………249

 

X.2.2. LUFTA E PARË BALLKANIKE MË 1912………………………..252

 

X.2.3. LUFTA E DYTË BALLKANIKE (1913) ……………………………257

 

Konferenca e Ambasadorëve e Londrës e vitit 1913 – Njohja e

 

Shqipërisë si Principatë – dhe ardhja e Princ Vidit…………………..257

 

X.3. DIPLOMACIA E ISMAIL KEMAL BEJ VLORËS NËPËR

 

EUROPË DHE SHPALLJA E PAVARËSISË SË SHQIPËRISË

 

MË 28 NËNTOR 1912…………………………………………………………258

 

X.3.1. NJË APEL I ISMAIL KEMAL BEJ VLORËS

 

NË VITIN 1909 ………………………………………………………………….262

 

X.3.2. KUVENDI I VLORËS MË 28 NËNTOR 1912

 

SIPAS BURIMEVE AUSTRO-HUNGAREZE …………………………….263

 

X.3.3. LISTA E DELEGATËVE SHQIPTARË QË U ZGJODHËN

 

DHE MORËN PJESË NË VLORË MË 28 NËNTOR 1912 NË

 

KUVENDIN E VLORËS, KU U FORMUAN QEVERIA PROVIZORE

 

DHE ORGANET DREJTUESE TË SHTETIT SHQIPTAR…………….264

 

X.3.4. ANËTARËT E QEVERISË PROVIZORE

 

MË 28 Nëntor 1912……………………………………………………………265

 

X.3.4.a. Përkatsia fetare e Ministrave në Qeverinë e Përkohshme

 

të Vlorës, sipas Vicekonsullit Lejhanec………………………………….266

 

X.3.4.b. Organet e tjera shtetërore të Qeverisë së Përkohshme ….266

 

X.3.5. SENATI DHE ANËTARËT E QEVERISË

 

SË PËRKOHSHME …………………………………………………………….266

 

X.3.5.1. ISMAIL KEMAL BEJ VLORA KËRKON NGA VJENA

 

QË T’I MUNDËSOHET TË MARRË PJESË NË KONFERENCËN

 

E LONDRËS MË 1912/13 …………………………………………………..268

 

X.3.5.2. ISMAIL KEMAL BEJ VLORA EMËRON DHE

 

AUTORIZON ANËTARËT E DELEGACIONIT SHQIPTAR PËR

 

DORËZIMIN E NJË MEMORANDUMI SIR EDWARD GREY-it

 

NË LONDËR……………………………………………………………………..270

 

X.3.5.3. DELEGACIONI SHQIPTAR I DORËZON NJË

 

MEMORANDUM SIR EDWARD GREY-it MË 1913 …………………..270

 

1. RASIH BEJ DINO…………………………………………………………..271

 

2. MEHMET BEJ KONICA …………………………………………………..272

 

3. FILIP POGA…………………………………………………………………..273

 

4. Z. KOLA ……………………………………………………………………….273

 

X.3.5.4. NJË DELEGACION I PARLAMENTIT BRITANIK TE

 

GREJ PËR ÇËSHTJEN SHQIPTARE ……………………………………..279

 

X.3.5.5. FILIP POGA DHE MEHMET KONICA MERRNIN

 

INSTRUKSIONE NË VJENË NGA ISMAIL KEMAL BEJ VLORA ….280

 

10 Eqrem Zenelaj

 

PJESA E NJËMBËDHJETË (XI)

 

XI.1. KONFERENCA E AMBASADORËVE NË LONDËR

 

MË 1913 ………………………………………………………………………….281

 

XI.2. ACARIMI I GJENDJES POLITIKE DHE USHTARAKE NË

 

EUROPË – NË PRAG TË LUFTËS SË PARË BOTËRORE 1914 …..293

 

XI.3. DIPLOMACIA EUROPIANE DHE LUFTA E PARË

 

BOTËRORE (1914-1918)…………………………………………………….300

 

XI.4. TRAKTATI I FSHEHTË I LONDRËS (1915) DHE DIPLOMACIA

 

E FSHEHTË E ANGLISË DHE FRANCËS ME ITALINË……………..311

 

PJESA E DYMBËDHJETË (XII)

 

XII.1. DIPLOMACIA E UILSONIT (WOODROW WILSON) DHE

 

PËRFUNDIMI I LUFTËS SË PARË BOTËRORE (1914-1918) ……..315

 

XII.2. 14 PIKAT E PROGRAMIT TË UILSONIT…………………………318

 

XII.3. VËLLEZËRIT CAMBON DIPLOMATË…………………………….319

 

XII.3.1. PIERRE-PAUL CAMBON (1843-1928)…………………………319

 

XIII.1.3. JULES-MARTIN-CAMBON (1845-1935) …………………….327

 

XIII.4. SIR WILLIAM-TYRREL-VISCOUNT d’ABERON ………………330

 

XIII.5. SIR ERNEST SATOW (1843-1929) ………………………………333

 

PJESA E KATËRMBËDHJETË (XIV)

 

XIV.1. DIPLOMACIA EUROPIANE NË MES DY LUFTËRAVE

 

BOTËRORE 1918-1945………………………………………………………339

 

XIV.1.a. KONFERENCA E PAQES NË PARIS – DHE LINDJA

 

E LIGËS SË KOMBEVE SI ORGANIZATA E PARË

 

NDËRKOMBËTARE – ME KARAKTER UNIVERSAL………………….339

 

XIV.1.b. ORGANET KRYESORE TË LIGËS SË KOMBEVE ………..340

 

XIV.1.c. SHTETET THEMELUESE TË LIGËS SË KOMBEVE……..342

 

XIV.2. KONVENTA PANAMERIKANE E HAVANËS

 

E VITIT 1928…………………………………………………………………….345

 

PJESA E PESËMBËDHJETË (XV)

 

XV.1. PËRPJEKJET E OKB-së- për KODOFIKIMIN E SË

 

DREJTËS NDËRKOMBËTARE DHE TË SË DREJTËS

 

DIPLOMATIKE E KONSULLORE…………………………………………..347

 

XV.1.A. ORGANIZATA E KOMBEVE TË BASHKUARA (OKB)……..347

 

Historia e diplomacisë 11

 

PJESA E GJASHTËMBËDHJETË (XVI)

 

XVI.1. KONVENTA E VJENËS MBI DIPLOMATËT,

 

PRIVILEGJET DHE IMUNITETET (1961/62)…………………………..351

 

XVI.2. PËRFAQËSIMI DIPLOMATIK NDËRKOMBËTAR

 

MODERN I SHTETEVE……………………………………………………….354

 

XVI.3. PËRFAQËSIMI I SHTETEVE ME ANË TË ORGANEVE

 

QENDRORE TË SHTETEVE ………………………………………………..354

 

XVI.3.1. SHEFI I SHTETIT…………………………………………………..355

 

XVI.3.2. SHEFI I QEVERISË………………………………………………..362

 

XVI.3.3. MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME………………………..364

 

XVI.4. PËRFAQËSIMI I SHTETEVE ME ANË TË ORGANEVE

 

TË DECENTRALIZUARA TË SHTETEVE………………………………..366

 

XVI.4.1. MISIONET DIPLOMATIKE – AMBASADAT ………………….366

 

XVI.4.2. MISIONET DIPLOMATIKE TË PËRHERSHME …………….366

 

XVI.5. PËRFAQËSIMI DIPLOMATIK I SHTETEVE NË

 

ORGANIZATAT NDËRKOMBËTARE………………………………………369

 

XVI.6. MISIONET SPECIALE DIPLOMATIKE BASHKËKOHORE

 

TË SHTETEVE ………………………………………………………………….373

 

PJESA E SHTATËMBËDHJETË (XVII)

 

XVII.1. PËRGJEGJËSIA NDËRKOMBËTARE E SHTETEVE NDAJ

 

MISIONEVE DIPLOMATIKE DHE DIPLOMATËVE……………………377

 

XVII.1.1. DISA SHEMBUJ TË SULMEVE NDAJ AMBASADAVE

 

APO PERSONELIT DIPLOMATIKO-KONSULLOR PAS LUFTËS

 

SË PARË BOTËRORE…………………………………………………………382

 

I. Sulmi i bandave greke mbi komisionin ndërkombëtar të kufijve,

 

në vitin 1923 …………………………………………………………………….383

 

II. Sulmi ndaj nëpunësve të Konsullatës Amerikane në Persi

 

më 1932 …………………………………………………………………………..383

 

III. Sulmi ndaj Ambasadës Sovjetike në Gjermani …………………….384

 

III.1. Sulmi ndaj Ambasadës Gjermane në Moskë …………………….384

 

IV. Atentati ndaj Ambasadorit Amerikan në Tokjo…………………….385

 

V. Sulme në Ambasadën Amerikane dhe Angleze në Pnom-Pen…..385

 

VI. Atentati ndaj Konsullit jugosllav në Gjermani ……………………..386

 

12 Eqrem Zenelaj

 

PJESA E TETËMBËDHJETË (XVIII)

 

XVIII. MARRËDHËNIET KONSULLORE NË MES SHTETEVE…….387

 

XVIII.1. HISTORIA E KONSUJVE DHE KONVENTA E VJENËS

 

MBI MARRËDHËNIET KONSULLORE NË MES SHTETEVE

 

(1963/67)…………………………………………………………………………387

 

a) Historia e konsujve…………………………………………………………387

 

XVIII.1.2. KONVENTA E VJENËS MBI MARRËDHËNIET

 

KONSULLORE NË MES SHTETEVE 1963/1967……………………..393

 

XVIII.1.2.3. LLOJET E KONSUJVE……………………………………….394

 

PJESA E NËNTËMBËDHJETË (XIX)

 

XIX. DISA NGA FORMAT E VEPRIMIT TË DIPLOMACISË

 

BASHKËKOHORE ……………………………………………………………..397

 

XIX.1. DIPLOMACIA DHE SPIUNAZHI …………………………………..397

 

XIX.2. DIPLOMACIA E FSHEHTË…………………………………………398

 

XIX.3. DIPLOMACIA PUBLIKE……………………………………………..399

 

XIX.4. DIPLOMACIA PINGPONG…………………………………………..401

 

XIX.5. DIPLOMACIA KRIKET (CRICKET) ……………………………….402

 

XIX.6. DIPLOMACIA PANDA………………………………………………..402

 

XIX.7. SHUTTLE DIPLOMACIA NË VAJTJE-ARDHJE

 

(FLUTURUESE) …………………………………………………………………403

 

XIX.8. DIPLOMACIA PREVENTIVE (PARANDALUESE)……………..404

 

PJESA E NJËZETË (XX)

 

XX.1. FJALORTH DIPLOMATIKO-JURIDIK…………………………….407

 

BIBLIOGRAFIA………………………………………………………………….417

 

I. LITERATURA………………………………………………………………….417

 

II. BURIME ARKIVORE……………………………………………………….428

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


5 + = 10

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>